Strona główna

rozmiar tekstu: A++   A   A--

STATUT

 

Stowarzyszenia Lokomotywa

(tekst jednolity z dnia 5 lipca 2020 r.)

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Stowarzyszenie Lokomotywa z siedzibą w mieście Rabka–Zdrój, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, posiadającym osobowość prawną i zrzeszającym osoby fizyczne i prawne na zasadzie dobrowolności.

§ 2

Działanie Stowarzyszenia opiera się na stosownych przepisach prawa, niniejszym Statucie

oraz regulaminach Stowarzyszenia i uchwałach władz Stowarzyszenia.

§  3

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dla realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić też działalność na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

3. Stowarzyszenie prowadzi swoją działalność przez czas nieokreślony.

§  4

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym

lub podobnym profilu działania oraz utrzymywać kontakty z osobami zamieszkującymi za granicą

w ramach realizacji swoich zadań statutowych.

§ 5

Stowarzyszenie opiera swą działalność na pracy społecznej członków. Stowarzyszenie

do prowadzenia działalności statutowej i organizacyjnej może zatrudniać pracowników.

§  6

Stowarzyszenie ma prawo używania symboli, pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi

w tym względzie przepisami.

§  7

Stowarzyszenie posiada odrębne konto bankowe, w oparciu o które prowadzi działalność finansową.

Rozdział II

Misja i sposoby działania

§  71

1. Stowarzyszenie może prowadzić swoją działalność na zasadzie:

nieodpłatnej działalności statutowej,

odpłatnej działalności statutowej,

działalności gospodarczej.

§  8

Celem Stowarzyszenia jest skupianie i integrowanie osób prawnych i fizycznych w organizację podejmującą wszelkie działania realizowane w następujących obszarach: sztuka, edukacja, kultura, oświata, rekreacja, ochrona zdrowia, turystyka, ekologia, ochrona środowiska, rozwój regionalny, lokalny i obywatelski, pomoc społeczna, rozwijanie społeczeństwa obywatelskiego. Działalność Stowarzyszenia ma na celu w szczególności :

1. Wspieranie i animowanie rozwoju i aktywności społeczności lokalnej, w tym w szczególności dzieci i młodzieży,

2. Działalność w sferze edukacji, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

w szczególności poprzez dbałość o wysoki poziom wspieranych i rozwijanych działań amatorskich,

3. Pomoc w wymianie informacji, wiedzy i doświadczeń między członkami Stowarzyszenia

oraz w środowisku lokalnym w zakresie działania Stowarzyszenia,

4. Popularyzację współczesnych zjawisk oraz tendencji we wszystkich dziedzinach życia kulturalnego

i społecznego oraz promowanie wartościowych zjawisk tradycyjnych,

5. Promocja aktywnego i twórczego korzystania z czasu wolnego, w szczególności w sferze turystyki, krajoznawstwa i kultury fizycznej z uwzględnieniem wypoczynku dzieci i młodzieży, ochrona

i promocja zdrowia, w tym zdrowego trybu życia,

6. Promowanie, rozwijanie i wspieranie idei wolontariatu,

7. Działalność charytatywna, zapobieganie i przeciwdziałanie niepożądanym zjawiskom społecznym, w tym patologiom, uzależnieniom, bezrobociu, uzależnieniom, marginalizacji, wykluczeniu społecznemu ze względu na ubóstwo, wiek, chorobę, niepełnosprawność, religię, orientację seksualną, narodowość, przynależność regionalną lub inną cechę mogąca mieć wpływ da odróżnienie danej grupy w społeczności,

8. Rozwój i promocję miasta, regionu i ich mieszkańców poprzez podnoszenie atrakcyjności miasta

i regionu, kształtowanie pozytywnego wizerunku miasta jako nowoczesnego uzdrowiska

i kulturalnego centrum wypoczynku,

9. Promocja i wsparcie działań ukierunkowanych na zachowanie i rozwój polskości, świadomości społecznej i kulturowej, z uwzględnieniem rozwijania kontaktów i udzielania pomocy środowiskom polonijnym na świecie oraz promowania Rzeczypospolitej Polskiej poza jej granicami,

10. Nawiązywanie współpracy międzynarodowej w szczególności ze względu na integrację europejską oraz promowanie współpracy między społeczeństwami,

11. Wspieranie idei poszanowania praw równościowych pod względem płci,

12. Rozwój, wspieranie i podtrzymywanie świadomości dotyczącej ochrony praw człowieka, praw konsumenckich, przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego, swobód obywatelskich praw dziecka oraz idei państwa demokratycznego,

13. Wzmacnianie postaw proekologicznych, ochrony zwierząt i ochrony dziedzictwa naturalnego,

14. Działalność w sferze wspierania ofiar katastrof, klęsk żywiołowych w kraju i za jego granicami,

15. Dbałość o wysoki poziom realizacyjny, merytoryczny i organizacyjny prowadzonej i wspieranej działalności,

16. Udzielanie wsparcia podmiotom wykonującym zadania w zakresie działalności Stowarzyszenia.

17. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym pracowników i osób zatrudnianych przez Stowarzyszenie) rozumianą jako działalność na rzecz odbudowy i podtrzymania umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (reintegracja społeczna) lub odbudowa i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy (reintegracja zawodowa).

18. Promowanie zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy poprzez odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej oraz pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu, a także działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy, przede wszystkim poprzez podnoszenie ich kwalifikacji zawodowych.

  • §  9

1. Cele Stowarzyszenie realizuje w szczególności poprzez:

a) Prowadzenie działalności programowej, w tym inicjowanie, organizację i promocję imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, festiwali, konfrontacji, przeglądów i innych form o zasięgu miejskim, regionalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,

b) Podejmowanie działalności kursowej i szkoleniowej, organizowanie sesji, konferencji, spotkań, warsztatów, odczytów, wystaw, happeningów, spektakli. pokazów, projekcji, konkursów, zawodów festiwali, przeglądów, pikników,

c) Organizowanie targów i aukcji, licytacji, kiermaszy, spotkań promocyjnych związanych z obszarami w jakich działa Stowarzyszenie,

d) Prowadzenie otwartych klubów dyskusyjnych,

e) Prowadzenie działalności wydawniczej, fonograficznej, impresaryjnej, a w szczególności wydawanie czasopism, biuletynów, informatorów, folderów, plakatów, płyt, kaset, itp.,

f) Tworzenie długofalowych programów interdyscyplinarnych,

g) Prowadzenie otwartego ośrodka ze stałym programem edukacyjno–artystycznym,

h) Wspieranie formalnych i nieformalnych organizacji i ruchów społecznych oraz artystycznych poprzez stwarzanie warunków sprzyjających ich działalności,

i) Prowadzenie działalności charytatywnej,

j) Współpracę ze środkami masowej komunikacji, promocję w sieci Internet,

k) Współpracę z samorządem terytorialnym,

l) Współdziałanie z innymi Stowarzyszeniami i organizacjami społeczno–kulturalnymi

oraz instytucjami kulturalno–oświatowymi w kraju i zagranicą, szczególnie z ośrodkami polonijnymi; organizacjami społecznymi, instytutami kultury, placówkami dyplomatycznymi,

ł) Organizację wymiany międzynarodowej.

2. Sposoby realizacji celów Stowarzyszenia określone w ustępie 1. wykonywane są w formie nieodpłatnej działalności statutowej.

3. Działalność w zakresie określonym w podpunktach: a), b),c), d), e), f), g), ł) prowadzona może być również w formie odpłatnej działalności statutowej.

§  91

1. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wg. przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

2. Działalność gospodarcza nie może być prowadzona w zakresie odpowiadającym odpłatnej działalności statutowej. W przypadku zaistnienia konfliktu zakresu działania, poczytuje się, że dane działanie wykonywane jest w ramach działalności gospodarczej.

3. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą określoną na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Statystycznej Dotyczącej Działalności i Urządzeń Związanych z Ochroną Środowiska (Dz. U. 1999 nr 25 poz. 218 z późn. zm.).

4. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:

47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,

47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,

47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona

w wyspecjalizowanych sklepach,

47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.62.Z Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.63.Z Sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona

w wyspecjalizowanych sklepach,

47.65.Z Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

47.78.Z Działalność handlowa galerii sztuki,

56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,

56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów,

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza,

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,

73.11.Z Działalność agencji reklamowych,

93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

5. Wszelkie zmiany w czasie prowadzenia działalności gospodarczej przez Stowarzyszenie, wymagają odrębnej uchwały Zarządu, podejmowanej zwykłą większością głosów.

6. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji celów statutowych

i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków.

7. Zysk uzyskany przez Stowarzyszenie z działalności odpłatnej pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej nie może zostać przeznaczony do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia, pracowników Stowarzyszenia oraz pomiędzy członków organów Stowarzyszenia i może być przeznaczony wyłącznie na:

a) wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia, tworząc tzw. kapitał niepodzielny oraz na,

b) realizację celów, o których mowa w § 8, w tym obligatoryjnie na:

  • reintegrację zawodową i społeczną, o której mowa w § 8 pkt. 17,
  1. O tym jaka część zysku ma zostać przeznaczona na wzmocnienie potencjału Stowarzyszenia o jakim mowa powyżej, a jaka na realizację celów, o których mowa w § 8 decyduje każdorazowo Walne Zebranie w formie uchwały.

§  92

Zabronione jest:

a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo

w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa

w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów

lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,

w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku

do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział III

Członkowie - prawa i obowiązki

§  10

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoby prawne uczestniczą

w Stowarzyszeniu za pośrednictwem pełnomocników.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

3. Małoletni poniżej 16 lat mogą należeć do Stowarzyszenia za pisemną zgoda opiekunów prawnych.

4. Członkowie o których mowa w ust.3 nie mogą korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia oraz nie posiadają prawa udziału w głosowaniu na Walnym Zebraniu.

5. Małoletni w wieku 16-18 lat mogą należeć do Stowarzyszenia oraz korzystać z biernego i czynnego prawa wyborczego jednak w składzie zarządu Stowarzyszenia większość muszą stanowić osoby

o pełnej zdolności do czynności prawnych.

§  11

1.Członkowie Stowarzyszenia mogą mieć status:

a) rzeczywistych,

b) zwyczajnych,

c) wspierających,

d) honorowych.

§  12

Członek rzeczywisty

1.Członkowie założyciele Stowarzyszenia mają status członków rzeczywistych.

2. Członkiem rzeczywistym może zostać osoba fizyczna będąca obywatelem polskim

lub cudzoziemcem, mający pełną zdolność do czynności prawnych, która akceptuje postanowienia statutu oraz założenia programowe Stowarzyszenia, pragnie wnieść swój wkład pracy społecznej

w urzeczywistnianie celów organizacji i spełnia następujące kryteria :

a) przedstawi Zarządowi pisemne rekomendacje dwóch członków rzeczywistych,

b) złoży na piśmie deklarację członkowską,

c) przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą na pierwszym zebraniu po terminie złożenia deklaracji; zainteresowany winien być zawiadomiony na piśmie w ciągu 15 dni od podjęcia uchwały; w razie odmowy przyjęcia w poczet członków zainteresowany ma prawo w terminie jednego miesiąca od daty jej doręczenia złożyć na ręce Zarządu odwołanie do Walnego Zebrania; Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad; stanowisko Walnego Zebrania jest ostateczne i nieodwołalne.

Członek rzeczywisty ma prawo do:

a) czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia,

b) uczestniczenia z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,

c) udziału w działalności programowej Stowarzyszenia,

d) inspirowania, propagowania i zgłaszania wniosków dotyczących działalności,

e) korzystania z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi.

Członek rzeczywisty ma obowiązek:

a) dbania o dobre imię Stowarzyszenia w kraju i za granicą,

b) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

c) aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia,

d) regularnego płacenia składek członkowskich,

e) dbania o mienie Stowarzyszenia.

§  13

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia

i akceptująca jego cele, która zadeklaruje chęć działania na rzecz Stowarzyszenia, zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Członek zwyczajny ma prawo:

a) udziału w działalności programowej Stowarzyszenia,

b) inspirowania, propagowania i zgłaszania wniosków dotyczących działalności,

c) korzystania z pomocy i urządzeń Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi.

3. Członek zwyczajny ma obowiązek:

a) dbania o dobre imię Stowarzyszenia w kraju i za granicą,

b) przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

c) aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia,

d) regularnego płacenia składek członkowskich,

e) dbania o mienie Stowarzyszenia.

§  14

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc finansową, rzeczową

lub merytoryczną i zostanie przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Członek wspierający nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego, ma jednak prawo brać udział z głosem doradczym w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski

i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań.

3. Członek wspierający zobowiązany jest do przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji.

§  15

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona

dla rozwoju i działalności Stowarzyszenia.

2. Godność członka honorowego nadaje – oraz może tę godność cofnąć - Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia lub 10 członków Stowarzyszenia.

3. Członek honorowy nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego może jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa

jak członek rzeczywisty.

4. Członek honorowy zwolniony jest od obowiązku opłacania składek członkowskich.

§  16

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) skreślenia z listy członków,

b) wykluczenia z listy członków.

2. Skreślenie z listy członków następuje w wypadku:

a) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,

b) śmierci członka,

c) utraty osobowości prawnej przez osobę prawną,

d) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich za okres co najmniej roku.

3. Wykluczenie członka na podstawie uchwały Zarządu następuje w wypadku:

a) działania na szkodę Stowarzyszenia lub działań niezgodnych ze statutem, regulaminami

i uchwałami władz Stowarzyszenia,

b) postępowania sprzecznego z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.

4. Wykluczenie w poszczególnych przypadkach może nastąpić na czas określony.

5. O skreśleniu lub wykluczeniu członka Zarząd zawiadamia członka na piśmie w terminie 7 dni

od podjęcia uchwały.

6. Od uchwały Zarządu o skreśleniu lub wykluczeniu ze Stowarzyszenia przysługuje prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały o skreśleniu

lub wykluczeniu. Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Uchwała podjęta przez Walne Zebranie jest ostateczna.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§  17

1. Organami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,

b) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej „Zarządem”,

c) Komisja Rewizyjna.

2. Stowarzyszenie może tworzyć również komisje problemowe oraz sekcje tematyczne działające

na podstawie i zgodnie z odrębnymi regulaminami.

3. Kadencja organów Stowarzyszenia, o których mowa w ust.1 pkt b) i c) trwa cztery lata.

Walne Zebranie

§  18

1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

2. W Walnym Zebraniu biorą udział :

a) z głosem stanowiącym – członkowie rzeczywiści,

b) z głosem doradczym - członkowie zwyczajni, wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

3. Walnym Zebraniem kieruje Przewodniczący Walnego Zebrania wybierany każdorazowo

w głosowaniu jawnym bezwzględną większością obecnych członków Stowarzyszenia.

4. W razie równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania.

5. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne oraz robocze.

6. Walne Zebranie zwyczajne zwoływane jest raz w roku jako sprawozdawcze i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze.

7. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Zarząd Stowarzyszenia zawiadamia pisemnie każdego członka co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zebrania.

8. Walne Zebranie obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

§  19

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a) uchwalenie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia,

b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,

c) usunięto,

d) udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e) wybór w jawnym głosowaniu członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f) usunięto,

g) usunięto,

h) podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady o ile nie leżą w kompetencjach innych władz Stowarzyszenia,

i) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia,

j) usunięto,

k) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu dotyczących skreślenia lub wykluczenia

ze Stowarzyszenia oraz dotyczących w sprawach statutowych,

l) nadawanie godności członka honorowego Stowarzyszenia na wniosek Zarządu,

m) podejmowanie uchwał o zmianie statutu Stowarzyszenia,

n) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku.

§  20

1. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu i komisji Rewizyjnej zapadają bezwzględną większością głosów. Wyjątek stanowią uchwały dotyczące zmiany Statutu Stowarzyszenia, przy podejmowaniu których wymagana jest obecność co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Głosowanie odbywa się jawnie. Walne Zebranie może uchwalić przeprowadzenie głosowania jako tajne.

2. W razie braku połowy osób uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie Walnego Zebrania Zarząd wyznacza drugi termin Walnego Zebrania Członków nie później niż 30 dni od pierwszego terminu. W takim wypadku uchwały zapadają zwykłą większością głosów, bez względu na ilość członków.

3. Postanowienia ust. 2 nie mają zastosowania do uchwał w sprawach zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

§  21

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje Zarząd :

a) z własnej inicjatywy,

b) na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej,

c) lub pisemne żądanie co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków rzeczywistych Stowarzyszenia.

2. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołane w terminie 4 tygodni od daty złożenia wniosku.

3. Przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zebrania mogą być jedynie zagadnienia, dla których zostało ono zwołane.

4. W przypadku gdy Zarząd nie zwoła Walnego Zebrania w terminie, o którym mowa w ust.1 Walne Zebranie zwołuje Komisja Rewizyjna w ciągu 4 tygodni od upływu końca terminu, w którym Walne Zebranie miało być zwołane.

  

Zarząd Stowarzyszenia

§  22

1. Zarząd Stowarzyszenia składa się z trzech członków, w tym Prezesa, wybranych na Walnym Zebraniu.

2. Zarząd Stowarzyszenia może włączyć do swego składu nowych członków na miejsce członków ustępujących w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu Zarządu pochodzącego z wyboru.

§  23

1. Zarząd Stowarzyszenia wybiera ze swego grona Prezesa.

2. Zarząd Stowarzyszenia kieruje bieżącą działalnością Stowarzyszenia.

3. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa lub członka Zarządu, odbywają się w miarę potrzeb i nie są protokołowane.

4. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków. W sytuacjach równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

5. Szczegółowe uprawnienia, organizację pracy oraz tryb obradowania określa regulamin Zarządu.

§  24

1. Zarząd Stowarzyszenia prowadzi i kieruje działalnością Stowarzyszenia pod względem merytorycznym, finansowym i celowościowym.

2. Do zakresu działań Zarządu Stowarzyszenia należy:

a) kierowanie działalnością Stowarzyszenia i podejmowanie decyzji w sprawach bieżących; zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami Walnego Zebrania,

b) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

c) uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia zgodnie

z kierunkami uchwalonymi przez Walne Zebranie,

d) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,

e) uchwalanie budżetu i zatwierdzanie sprawozdania finansowego,

f) przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających,

g) występowanie do Walnego Zebrania o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego Stowarzyszenia,

h) podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu z organizacji krajowych lub zagranicznych o tym samym lub podobnym profilu działania,

i) powołanie komisji problemowych lub sekcji w miarę potrzeb w tym zakresie oraz nadzorowanie ich działalności,

j) zatrudnianie i zwalnianie pracowników Stowarzyszenia,

k) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia, podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu

lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,

l) rozpatrywanie ewentualnych sporów między członkami, wynikłych w ramach działalności Stowarzyszenia,

m) przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu,

n) podejmowanie uchwał w sprawach dotyczących nabywania praw do nieruchomości,

o) uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,

p) w szczególnych przypadkach zwalnianie z obowiązku płacenia składek członkowskich,

r) podejmowanie uchwał związanych z zakresem działalności gospodarczej prowadzonej

przez Stowarzyszenie.

3. Do składania oświadczeń woli we wszystkich sprawach majątkowych Stowarzyszenia, zawierania umów i udzielania pełnomocnictw wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu.

4. Do realizacji swych zadań Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora.

5. Dyrektor kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega zatwierdzeniu

przez Zarząd.

Komisja Rewizyjna

§  25

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.

2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków wybranych przez Walne Zebranie, którzy wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji i sekretarza.

§  26

Do zakresu Komisji Rewizyjnej należy:

a) przeprowadzenia co najmniej jeden raz w roku kalendarzowym kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, w tym także Zarządu Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo - gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności oraz zgodności ze statutem i obowiązującymi przepisami,

b) składania sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zebraniu,

c) składania wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi,

d) występowania do Zarządu Stowarzyszenia z pisemnymi wnioskami, wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień,

e) żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrowersyjnych spraw,

f) zwoływanie Walnego Zebrania w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie przewidzianym statutem,

g) wnioskowania o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

2. W celu realizacji zadań statutowych Komisja Rewizyjna może przeprowadzić kontrolę.

§  27

Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów

przy obecności co najmniej 2 jej członków. Na podstawie uchwały pełnego składu Komisja Rewizyjna może podejmować uchwały w głosowaniu tajnym.

§  28

1. Członkostwa w Komisji Rewizyjnej nie można łączyć z członkostwem w Zarządzie, funkcją pełnomocnika ani zatrudnieniem w Stowarzyszeniu.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Stowarzyszenia z głosem doradczym.

3. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego uchwalonego regulaminu.

§  281

Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a) nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,

b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów

lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Rozdział V

Majątek Stowarzyszenia i gospodarka finansowa

§  29

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, środki trwałe, przedmioty nietrwałe i fundusze.

2. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

a) składki członkowskie,

b) darowizny, zapisy i spadki, środki pochodzące z ofiarności prywatnej, zbiórki publiczne,

c) wpływy z działalności statutowej, dochody z własnej działalności gospodarczej, dochody z majątku Stowarzyszenia, dochody z kapitału (odsetki, lokaty, akcje),

d) dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu Stowarzyszenia,

e) dotacje, subwencje, kontrakty, środki z funduszy publicznych, granty, zlecenia usług.

3. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie bankowym lub kasie Stowarzyszenia.

4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansowa zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku oraz dysponowania środkami Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

Rozdział VI

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§  30

1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie zwykłą większością głosów,

przy obecności 2/3 członków uprawnionych do głosowania.

2. Wniosek o zmianę statutu musi być zgłoszony na piśmie, a treść proponowanej zmiany podana

w zawiadomieniu zwołującym Walne Zebranie.

§  31

1. Podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności 2/3 uprawnionych.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje Komisję Likwidacyjną, która przeprowadzi likwidację Stowarzyszenia.

3. Walne Zebranie wskazuje również fundacje i stowarzyszenia, mające podobne cele statutowe

do Stowarzyszenia, na rzecz których przejdzie majątek Stowarzyszenia.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe

§  32

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem, obowiązują przepisy Prawa o Stowarzyszeniach oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§  33

Statut niniejszy wchodzi w życie z chwilą rejestracji Stowarzyszenia.

« powrót

TERAZ REALIZOWANE   
Teatr Chrząszcz w trzcinie repertuar Warsztaty teatralne Warsztaty_animacji
NASZE STACJE
PRZYJACIELE
Copyright © www.lokomotywa.org wizyt 2103158
Ładuje...